Κριτήρια και μόρια αποσπάσεων

 

 

 

Ενημερωτικό αιρετών ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Κριτήρια και Μόρια αποσπάσεων

Αλεξάκης Αλέξανδρος  Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Πασπαράκης Γιάννης Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Προς :

– Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Λασιθίου

– Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου

– Όλους τους συναδέλφους μας

– ΜΜΕ

Email:  alexandro.alexak@gmail.comΤηλ : 6976970367

ypasparakis@sch.grΤηλ : 6948575823

 

 

Θέμα : Κριτήρια και μόρια αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

 

Για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:

 1. η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

 • η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,
 • η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,
 • οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:
 • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
 • Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
 • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
 • Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
 • Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
 • Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 • Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόρια για τα τέκνα τους τα οποία φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2019- 2020 στη Γ’ Λυκείου, μολονότι ενδέχεται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν φοιτούν ακόμη σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή.
 • Για σπουδάζοντα τέκνα απαιτείται βεβαίωση σπουδών.
 • οι σοβαροί λόγοι υγείας:

α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω),

β. των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους) που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω),

γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5).

δ. η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3).

Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών.

Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιου ή ιδιωτικού

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1. Ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας υπολογίζεται μέχρι και 31-08-2022
 2.  Η συνυπηρέτηση αποδεικνύεται ως εξής:

α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για το δήμο, όπου ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα ή εργάζεται κατά το τελευταίο ένα (1) έτος, στο οποίο δύναται να περιληφθούν και διαστήματα ανεργίας επιδοτούμενης ή μη. Η προϋπόθεση του ενός έτους στον κατά περίπτωση δήμο πρέπει να συντρέχει κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης.

β) Δεν απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων, αλλά θα πρέπει κατά το τελευταίο έτος να έχουν εργαστεί έστω και μία (1) ημέρα εντός του δήμου που ζητείται η συνυπηρέτηση. Επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν θα λαμβάνουν μονάδες συνυπηρέτησης όταν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους οι σύζυγοί τους βρίσκονταν σε ανεργία (επιδοτούμενη ή μη).

γ) Προκειμένου για τους/τις συζύγους εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία, οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για τον δήμο που υπηρετεί ο/η σύζυγος και όχι για τον δήμο που είναι η  οργανική τους.

δ) Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

ε) Προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο δήμο. στ) Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) από την οποία προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον δήμο που ζητείται η απόσπαση κατά το τελευταίο έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο φορέα.

 1. Η εντοπιότητα στις αποσπάσεις προσδιορίζεται με βάση την αντίστοιχη θεώρηση των μεταθέσεων με διαφοροποίηση μόνο ως προς το ότι αυτή ισχύει για τον δήμο.
 2. Για όσους επικαλούνται λόγους υγείας επισημαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο βεβαιώσεις ΚΕΠΑ ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής όπου αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας. Για τους λόγους υγείας των γονέων των εκπαιδευτικών απαιτείται και πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, που να αποδεικνύει ότι είναι δημότες από διετίας και διαμένουν στο δήμο όπου ζητείται η απόσπαση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης & Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

 

Copyright © 2018, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εσωτερική Παραγωγή

Είσοδος

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;